دبیرستان غیردولتی پسرانه اقبال نخبگان (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان خوزستان

تصاویر بیاد ماندنی از فعالیت های فرهنگی و آموزشی دبیرستان دوره دوم اقبال نخبگان

فرم پیش ثبت نام دبیرستان دوره دوم اقبال نخبگان سال تحصیلی 1400-1399